Sosiaali- ja terveysala


Ammattinetti.fi määrittelee sosiaalialan osaajia seuraavanlaisesti: ”Sosiaalialan ammattilaiset tukevat ihmisten elämää ja hyvinvointia tarjoamalla ohjaus-, neuvonta-, hoiva-, huolenpito- ja kasvatuspalveluita. Työnkuvaan kuuluu myös ihmisten auttaminen erilaisissa kriisitilanteissa ja elämäntilanteiden hallinnassa. Sosiaalialan tehtäväalueina voi olla esimerkiksi lastensuojelu, nuoriso-, mielenterveys-, päihdetyö, vanhus-, vammaistyö.” Tässä yhteydessä mainittakoon, että myös maahanmuuttajatyö on nykyään merkittävä osa sosiaalialan tehtäväkenttää.

Terveydenhuoltoalaa voidaan kuvata kuten ammattinetti.fi –sivuilla:”Terveydenhuollon tehtävänä on edistää väestön terveyttä, ennaltaehkäistä sairauksia sekä parantaa ja hoitaa sairaita ihmisiä. Tehtäviin kuuluu myös sairauden aiheuttamien kipujen ja kärsimysten vähentäminen sekä parantumattomasti sairaiden ihmisten ja heidän läheistensä tukeminen ja auttaminen. Työ terveydenhuollossa on ihmisläheistä ja vastuullista. Koulutus määrittelee pitkälti työtehtävät ja työnjaon työelämässä."

Vastaavasti ammattinetti.fi -sivusto kuvailee sosiaalipalvelualaa näin "Sosiaalipalveluilla tuetaan ihmisiä eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa sekä autetaan arjessa selviytymisessä.  Tehtäväalueita ovat esimerkiksi lastensuojelu, nuorisotyö, lasten päivähoito, mielenterveys- ja päihdetyö, vanhustyö, vammaistyö ja toimeentulotuen myöntäminen. Sosiaalityöllä pyritään  yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen hyvinvoinnin lisäämiseen sekä sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisemiseen ja vähentämiseen. Sosiaalialalla tehdään sekä korjaavaa että ennaltaehkäisevää työtä, johon kuuluu ohjausta, neuvontaa, tukemista, hoivaa, huolenpitoa ja kasvatusta. Sosiaalityö on asiakastyötä, jota tehdään yksilöiden, perheiden, verkostojen, ryhmien ja yhteisöjen kanssa."

Sosiaalipsykologin tehtävät pääaineista ja omista mielenkiinnon kohteista riippuen voivat sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä olla keskenään hyvinkin erilaisia. Työnantajina on valtio, kunnat, erilaiset järjestöt ja yhdistykset, mutta myös yksityiset yritykset, jotka kaipaavat sosiaalipsykologista osaamista. Sosiaalipsykologeja työskentelee sosiaali- ja terveysalalla muun muassa erilaisten suunnittelu- ja kehittämistehtävien parissa sekä hallinnollisissa tai asiantuntijatehtävissä. Toisaalta useita sosiaalipsykologeja on mukana arjen ja perustason työssä. Niin sanottuja kädet savessa työtä tekeviä sosiaalipsykologeja on sosiaalialalla muun muassa kriisi- tai päihdetyöntekijöinä sekä vanhus- tai vammaistyössä. Työskentelystä maahanmuuttajien parissa tullee tulevaisuudessa yksi sosiaali- ja terveysalalla myös sosiaalipsykologeja enemmän työllistävä ala.

Niin sosiaalipsykologian kuin muidenkin sosiaalitieteiden pääaineista valmistuneita maistereita työskentelee myös sosiaalityöntekijän lyhytaikaisissa tehtävissä, sillä useiden kuntien on vaikea täyttää sosiaalityöntekijän virkoja muodollisesti pätevillä sosiaalityöntekijöillä. Jonkin verran sosiaalialalla työskentelevistä sosiaalipsykologeista on jatkanut opintojaan työnohjaaja-, perheterapia- ja psykoterapiakoulutuksen myötä ja siten täydentäneet omaa osaamistaan, sillä sosiaalipsykologian koulutusohjelma ei sellaisenaan anna pätevyyttä toimia Valviran tarkoittamana laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä. On myös sosiaalipsykologeja, jotka ovat hankkineet lisäkoulutuksen kautta myös sosiaalityöntekijän ammatillisen pätevyyden.

 

Syventäviä näkökulmia