Julia Katila

Vuorovaikutustutkija Julia Katila, mitkä ovat väitöskirjasi avaintulokset?

”Väitöskirjassani tutkin äitien ja heidän 2–3 -vuotiaiden lastensa välistä kosketusta ja kehollista vuorovaikutusta pienryhmässä.  Videoitujen luonnollisten vuorovaikutustilanteiden mikroanalyysin avulla tuon esiin erilaisia kehontekniikoina, jotka mahdollistavat äitien ja lapsien kehojen välisen kommunikaation, samalla kun he osallistuvat ryhmän aktiviteetteihin. Lapset voivat esimerkiksi istua äitiensä syliin, vaihtaa asentoa ja liikkua äitiensä vieressä tavalla, joka kommunikoi vaikkapa erilaisia kehollisia tarpeita, tunteita ja aikomuksia. Tähän vuorovaikutukseen orientoidutaan hienovaraisesti, ilman että se olisi osa niin sanottua virallista vuorovaikutusta ryhmässä, jossa äidit ja ryhmänohjaaja samaan aikaan usein puhuvat toistensa kanssa ja vuorovaikuttavat toistensa kanssa muilla eksplisiittisemmillä tavoilla. Kaiken kaikkiaan tutkimukseni tuo esiin kehollisen vuorovaikutuksen kerroksellisuuden, ja sen, miten intiimisuhteessa yhdessä olevat, ja koskettavat kehot eivät ole erotettavissa kommunikoivista kehoista. Tutkimuksessani viittaan tähän käsitteellä kosketusvälitteinen interkorporeaalisuus (Eng. tactile intercorporeality).

Haluan myös jatkossa työskennellä kosketuksen, affektien ja kehollisen vuorovaikutuksen parissa, ja suunnitelmana on tutkia näiden ilmenemistä erilaisissa terveyden huollon konteksteissa, erityisesti suhteessa yhteiskunnassamme kaiken aikaa tapahtuvaan muutokseen hoivan virtualisoitumisen ja robotisoitumisen saralla. Sosiaalipsykologina ja vuorovaikutuksentutkijana erittäin tärkeänä kysymyksenä näyttäytyy, mitä nämä muutokset aiheuttavat ihmisten väliselle keholliselle vuorovaikutukselle, kosketukselle ja affekteille.

Tällä hetkellä työskentelen Promo@Work hankkeessa Tampereen yliopistossa, ja tutkin muun muassa pienyrittäjien terveyteen ja identiteetteihin liittyviä diskursseja, sekä ryhmä- ja yksilö -terveysinterventioiden vaikuttavuuden eroa. Lähitulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu toivottavasti myös vielä pidempi jakso ulkomailla tekemässä tutkimusta ja kansainvälistä yhteistyötä kosketuksen ja affektien tutkimuksen ammattilaisten kanssa.”

Julian väitöskirjan tiivistelmä löytyy täältä.