Janne Kaltiainen

Mitkä olivat väitöskirjasi päätulokset, organisaatiomuutostutkija Janne Kaltiainen?

”Väitöstutkimuksen perusteella työntekijöiden luottamus ja oikeudenmukaisuusarviot rakentuvat sekä työn imu ja pärjäämisarviot kehittyvät vahvistamalla toinen toisiaan organisaatiomuutosten eri vaiheissa. Näiden työntekijöiden muutoskokemusten väliset yhteydet näyttäytyvät moniulotteisempina kuin aiempi muutostutkimus on pääasiallisesti esittänyt.

Tulosten perusteella voidaan esittää, että organisaatioissa joissa työntekijät luottavat johtajiin ennen muutosten toteuttamista muutosjohtaminen koetaan oikeudenmukaisempana, joka puolestaan edistää luottamusta muutosten aikana. Samoin työn imua kokevat työntekijät arvioivat muutoksen enemmin itselleen myönteisenä mahdollisuutena kuin kielteisenä uhkana, joka puolestaan ruokkii ja ylläpitää työn imua jatkossakin. Näin ollen voidaan esittää, että työpaikoilla joissa johtajiin luotetaan ja koetaan työn imua jo ennen muutosten toteuttamista, pärjätään muutosten pyörteissä paremmin.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että oikeudenmukainen johtaminen oli luottamuksen rakentumisen kannalta erityisen tärkeää organisaatiomuutosten alkuvaiheessa, ja että työntekijöiden muutosreaktioiden moninaisuuden tavoittamiseksi on tärkeää tutkia myös työntekijöiden myönteisiä odotuksia muutosta kohtaan.”

Millaisissa tehtävissä toimit nyt?

”Aloitin tutkijan tehtävät Työterveyslaitoksella elokuussa 2018. Tässä tehtävässä jatkan työtäni työelämän ja työhyvinvoinnin tutkimisen ja kehittämisen parissa. Työssäni minua innostaa erityisesti monipuoliset tehtävät liittyen tutkimustiedon tuottamiseen ja tämän tiedon viemiseen käytäntöön suomalaisille työpaikoille.”

Millaisia valmiuksia väitöskirjan tekeminen antoi nykyiseen työhösi? Millaisia haasteita projektissa oli?

”Sisällöllisen osaamisen lisäksi väitöskirjan tekeminen antoi erinomaiset valmiudet tutkimustyöhön ja myös tämän tiedon välittämiseen. Väitöstyöni aikana keräämäni kokemus tutkimustiedon tuottamisesta ja välittämisestä, niin suullisesti esiintymistilanteissa (konferenssit, seminaarit ym.) kuin kirjallisesti tutkimusartikkeleissa ja yleistajuisemmissa julkaisuissa, on ollut ensiarvoisen tärkeää osaamista myös nykyisessä työssäni. Yhtenä väitöstutkimukseni keskeisistä haasteista oli rahoituksen epävarmuus. Onnekseni rahoitus lopulta järjestyi koko väitöskirjan ajalle, mutta tämä vaati epävarmuuden sietämistä ja sitkeyttä rahoitushakemusten hiomisessa. Kaiken kaikkiaan väitöskirjan tekeminen tarjosi paljon haasteita ja sitä kautta uuden oppimista, joka puolestaan edisti osaamistani laaja-alaisesti.”

Jannen väitöskirjan tiivistelmä löytyy täältä.